+421 948 008 664 4texel@4texel.sk

Sme reklamná agentúra a chránená dielňa.

Ponukou našich služieb sa snažíme byť výhodným partnerom spoločností, ktoré zadaním zákazky našej chránenej dielni ušetria značné množstvo finančných prostriedkov. Spokojnosť našich klientov napĺňame komplexnosťou portfólia služieb, ktoré ponúkame.

Potlač reklamných predmetov

Potlač na reklamné predmety je jednou z najčastejších služieb využívaných v rámci náhradného plnenia.

Potlač na textil

Ďalšou vhodnou možnosťou ako efektívne využiť náhradné plnenie je naša ponuka potlače, vyšitia grafických motívov na textil a pracovné odevy.

Reklamné služby

Táto skupina reklamných služieb zahŕňa širokú paletu produktov ako sú: rôzne tlačovinyprospektyreklamné panelybrožúry, …

Náhradné plnenie

Každý zamestnávateľ, resp. každá spoločnosť, ktorá má v pracovnom pomere viac ako 20 pracovníkov je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinný(á) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v pomere 1:20, čiže na každých 20 zamestnancov má byť zamestnaný aj jeden pracovník so zdravotným postihnutím (v percentách je to 3,2% zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu zamestnancov, ktorý predstavuje priemerný evidenčný počet zamestnancov za kalendárny rok).

Ak zamestnávateľ nezamestnáva povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím je povinný najneskôr do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka zaplatiť odvody štátu za každého občana, ktorý mu chýba do povinného podielu, odvod vo výške 0,9 – násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štrťrok kalendárneho roka. (Celková cena práce za rok 2011 bola vyčíslená na 1438,53 €, čiže odvod vo výške 0,9 – násobku predstavuje sumu 1 294 €).

V prípade, že nezamestnávate alebo z rôznych dôvodov nemôžete zamestnať zdravotne postihnutého občana a chcete sa vyhnúť pokute, zákon (č. 139/2008 Z.z. o Službách zamestnanosti týkajúcich sa povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím) Vám umožňuje plniť túto povinnosť náhradným plnením t.j. zadaním zákazky chránenej dielni vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce ( Pre rok 2011 táto suma predstavuje čiastku 1 151 € za každého chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím).

Samotné náhradné plnenie je o 144 eur výhodnejšie za každého ZŤP zamestnanca ako platiť odvod štátu.

Nespornou výhodou takejto možnosti je použitie prostriedkov na konkrétne účely t.j. služby resp. tovary, ktoré potrebujete a zároveň svojim rozhodnutím podporíte zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa v dnešnej situácii iba ťažko uplatňujú na otvorenom trhu práce.

Chránená dielňa resp. chránené pracovisko

– môže byť prevádzkovaná právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá zamestnáva najmenej 50% osôb so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008. Chránenou dielňou môže byť aj pracovisko na ktorom sa takýto občania zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, pričom pracovné podmienky a samozrejme aj pracovný výkon je prispôsobený ich zdravotnému stavu podľa § 9 ods. 1. Chránená dielňa umožňuje zamestnať sa občanom, ktorí sa iba ťažko uplatňujú na voľnom trhu práce, resp. nie sú schopný nájsť si zamestnanie z dôvodu zdravotného postihnutia. Chránené pracovisko môže byť zriadené za určitých podmienok aj v domácnosti osoby so zdravotným postihnutím. Chráneným pracoviskom môže byť aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré zamestnávateľ vytvoril a prispôsobil zdravotnému stavu občana. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže žiadnym spôsobom poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. Štatút chránenej dielne priznáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe posudku orgánu na ochranu zdravia, toto postavenie je priznané na dobu neurčitú. V našej chránenej dielni v súčasnosti zamestnávame 3 ľudí so zdravotným postihnutím.

 

V prípade, že potrebujete ušetriť svoje finančné prostriedky, Všetky naše ponúkané služby môžete využiť v rámci náhradného plnenia.

Spokojní zákazníci